Rekrutacja

13267961_10154171467697068_7891683226633865487_nRekrutacja na XVIII edycję Podyplomowych Studiów Przekładu rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2017 r.  i potrwa do  30 września 2017 r.  Osoby, które w tym roku przystępują do egzaminu licencjackiego, do obrony pracy licencjackiej lub do obrony pracy magisterskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie zaświadczeń uzyskanych od komisji egzaminacyjnej bądź z dziekanatu.

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Przekładu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Wydruk kwestionariusza osobowego z systemu rekrutacyjnego irka.uni.wroc.pl.
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (kserokopia odpisu, strona ze zdjęciem).
  3. W przypadku ukończenia studiów innych niż filologia angielska dodatkowo należy załączyć kserokopię dokumentu określającego poziom znajomości języka angielskiego.
  4. Kserokopia dowodu osobistego (dwie strony na jednej kartce A4).

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub wysłać listem zwykłym priorytetowym na adres biura rekrutacyjnego:

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Angielskiej
Podyplomowe Studia Przekładu 

ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
z dopiskiem „REKRUTACJA”

Po otrzymaniu od Państwa kompletu dokumentów w systemie „IRKA”, zostanie Państwu nadany status „kandydat przyjęty”, co jest jednoznaczne z dopełnieniem wszystkich formalności rekrutacyjnych.

W procedurze rekrutacji będą brane pod uwagę tylko kompletne zestawy dokumentów.