Rekrutacja

Rekrutacja na 19. edycję Podyplomowych Studiów Przekładu rozpoczęła sie 01 kwietnia 2018 r.  i potrwa do  30 września 2018 r.  Osoby, które w tym roku przystępują do obrony pracy licencjackiej lub do obrony pracy magisterskiej mogą ubiegać się o przyjęcie na podstawie zaświadczeń uzyskanych z dziekanatu.


WARUNKI PRZYJĘCIA:

Warunkiem przyjęcia na Podyplomowe Studia Przekładu jest zarejestrowanie się na stronie internetowej www.irka.uni.wroc.pl oraz przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Wydruk kwestionariusza osobowego z systemu rekrutacyjnego irka.uni.wroc.pl
  2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich (kserokopia odpisu, strona ze zdjęciem).
  3. W przypadku ukończenia studiów innych niż filologia angielska dodatkowo należy załączyć kserokopię dokumentu określającego poziom znajomości języka angielskiego.

SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Komplet dokumentów można złożyć osobiście lub wysłać listem zwykłym priorytetowym na adres biura rekrutacyjnego:

Uniwersytet Wrocławski
Instytut Filologii Angielskiej
Podyplomowe Studia Przekładu 

ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław
z dopiskiem „REKRUTACJA”


INFORMACJA O PRZYJĘCIU NA STUDIA:

Po otrzymaniu od Państwa kompletu dokumentów w systemie „IRKA”, zostanie Państwu nadany status „kandydat przyjęty”, co jest jednoznaczne z dopełnieniem wszystkich formalności rekrutacyjnych.

W procedurze rekrutacji będą brane pod uwagę tylko kompletne zestawy dokumentów.


INNE INFORMACJE:

  • Zajęcia rozpoczną się  październiku 2018 r.
  • Opłata za jeden semestr wynosi 1950 zł (opłatę można wnosić w 4 ratach po uprzednim podpisaniu umowy z Uniwersytetem Wrocławskim dotyczącej świadczenia usług edukacyjnych  – zwykle ma to miejsce w czasie pierwszego zjazdu)
  • Nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej.

WAŻNE ŁĄCZA INTERNETOWE:


Aktualizacja: 19.04.2018