Studia

Podyplomowe Studia Przekładu powstały w roku 1998 w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i od tego czasu kształcą osoby zainteresowane przekładem tekstów ekonomicznych, prawniczych i finansowych.

Aby zostać słuchaczem studiów należy legitymować się albo dyplomem licencjata/magistra filologii angielskiej, albo dyplomem ukończenia dowolnego innego kierunku studiów i certyfikatem zaświadczającym o posiadaniu znajomości języka angielskiego na poziomie B2 albo dyplomem ukończenia uczelni wyższej w kraju anglojęzycznym.

Nauka w studium trwa dwa semestry i obejmuje 180 godzin zajęć z dziewięciu przedmiotów. Zajęcia odbywają się zdalnie – na platformie Teams, w soboty w godzinach od 9.30 do 14.30, od października do czerwca, z przerwami na przypadające w międzyczasie święta i ferie.

Nauka w studium kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim i obejmuje następujące przedmioty:

  • Polska i angielska terminologia prawna i gospodarcza (30 godzin)
  • Przekład umów (30 godzin)
  • Przekład ustny (30 godzin)
  • Przekład dokumentów gospodarczych (16 godzin)
  • Przekład poświadczony (30 godzin)
  • Przekład dokumentów finansowych (16 godzin)
  • Praktyczna stylistyka polska (14 godzin)
  • Komputerowe wspomaganie przekładu (14 godzin)