FAQ

Czy nauka na PSP kończy się uzyskaniem świadectwa studiów podyplomowych?
Tak. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czy uczestnikom PSP przysługują zniżki na przejazdy PKP?
Nie. W świetle stosownych przepisów uczestnicy studiów podyplomowych są słuchaczami a nie studentami i nie przysługują im przywileje jakie pozostały jeszcze studentom, w tym i zniżki na przejazd koleją.

Czy można uzyskać potwierdzenie przejazdu na zajęcia w ramach PSP na druku delegacji?
Tak. Zaświadczenia potwierdzające, że dana osoba jest słuchaczem studiów podyplomowych wydaje kierownik PSP, prof. Leszek Berezowski, od pierwszych zajęć do końca drugiego semestru nauki.

Czy PSP wystawia faktury?
Tak. Po dokonaniu wpłaty proszę skontaktować się w tym celu z sekretariatem Instytutu Filologii Angielskiej i przedstawić: (a) oryginał dowodu wpłaty; (b) dane niezbędne do wystawienia faktury (imię nazwisko / nazwę płatnika, NIP, adres). Po wystawieniu faktury,  można ją odebrać osobiście lub otrzymać listem poleconym.

Czy opłatę za naukę na PSP może w całości lub w części wnieść pracodawca?
Tak. Po dokonaniu płatności pracodawca otrzymuje fakturę w sposób przedstawiony powyżej. W przypadku pokrycia przez pracodawcę części opłaty, resztę wpłaca słuchacz i również może na tą kwotę otrzymać fakturę.

Czy opłatę za naukę na PSP można wnosić w ratach?
Tak. Szczegóły należy uzgodnić z sekretariatem studiów.

Czy nauka na PSP wiąże się z koniecznością wykonywania prac domowych?
Tak. Prace domowe służą utrwalaniu umiejętności nabytych na zajęciach i przewidziane są w ramach wszystkich przedmiotów oferowanych na PSP. Liczba prac w semestrze zależy od przedmiotu i waha się od kilku w przypadku tłumaczenia dokumentów finansowych do dziesięciu w przypadku tłumaczenia przysięgłego.

Czy prace domowe można przedstawiać do oceny w rękopisie?
Nie. Oceniane są wyłącznie prace domowe wykonane na komputerze lub, w rzadkich przypadkach studentów preferujących metody bardziej archaiczne, na maszynie do pisania.

Czy prace domowe można dostarczać pocztą elektroniczną?
Tak. Po uzgodnieniu z osobą prowadzącą dane zajęcia.